• Bokmål
  • English

Sitemap

Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming i elektroniske spørreundersøkelser

Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming i elektroniske spørreundersøkelser

Spørreskjemaer brukes i mange sammenhenger. Noen ganger er det helt frivillig å delta – andre ganger er man pålagt å fylle ut og sende inn et skjema. Svært ofte dreier det seg om et elektronisk skjema. I dette prosjekt har vi gjennomført en undersøkelse blant bedrifter som lager eller tilbyr spørreskjema-programvare.

10 bedrifter deltok i undersøkelsen. Disse bedriftenes kunder er enten markedsanalysefirmaer, eller virksomheter som selv gjennomfører undersøkelser.

Prosjektet er støttet av Deltasenteret sin tilskuddsordning for kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming. Det er NR og Institutt for Vernepleie og Ergoterapi, Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes som har gjennomført prosjektet.

Resultater

Undersøkelsen viser at de fleste bedriftene kjenner til DTL og forskriften om universell utforming av IKT. Alle sier at de sjekker om deres programvare er kompatibel med de vanligste nettleserne, 9 av 10 oppgir at de bruker sjekklister, og et flertall nevner at de tester om programvaren oppfyller WCAG. Når det gjelder hjelpemidler svarer 6 av 10 at de har testet med JAWS, men ellers viser undersøkelsen at det er liten oppmerksomhet på hjelpemidler. Det er få som selv gjennomfører brukertester. Dette kan forklares med at disse bedriftene i liten grad har direkte kontakt med respondentene, altså de som faktisk er brukerne og ikke bare de som administrerer undersøkelsene. På spørsmålet Er det noen av deres kunder som gjennomfører undersøkelser hvor deltakere har funksjonsnedsettelser? svarer 4 av 10 ja. De andre 6 svarte nei eller ”i utgangspunktet ikke”. Forøvrig tyder svarene på at tilgjengelighet og universell utforming primært oppfattes som mål framfor en prosess.

I rapporten er én av konklusjonene at spørreskjemaprogramvaren bør testes av brukere med ulik funksjonsnedsettelse, og at man ikke bare bør se på universell utforming som et mål, men som en prosess. Dette vil kunne gi bedriftene et bedre grunnlag i det videre arbeidet slik at programvaren blir brukervennlig og tilgjengelig for enda flere.

Latest project news

Noen av prosjektresultatene har blitt presentert på årets konferanse om universell utforming. Resultatene er også oppsummert i en vitenskapelig artikkel som kan lastes ned fra samme nettstedet.

Updated date: Friday, August 22, 2014 - 14:36

Vi har ferdigstilt den endelige prosjektrapporten. Som utdrag av interessante og delvis overraskende funn kan vi nevne det følgende: Undersøkelsen viser at de fleste bedriftene kjenner til DTL og forskriften om universell utforming av IKT.

Updated date: Thursday, February 6, 2014 - 15:58

Publications

Tjøstheim, Ingvar; Hoydal, Kristina, Halbach, Till;. Web-baserte spørreundersøkelser og universell utforming - en undersøkelse (PDF), 2014.

Project period

September – desember 2013
Department

Financing

UnIKT midler fra Deltasenteret (Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet).

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR