• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Bistand til nasjonalt pasientsikkerhetsprogram

Bistand til nasjonalt pasientsikkerhetsprogram

Norsk Regnesentral bistår Helsedirektoratet med statistisk analyse og sammenstilling av data i forbindelse med pasientsikkerhetsprogrammets arbeid med kartlegging av pasientskader og pasientsikkerhetskulturundersøkelser.

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 er et femårig (2014-2018), nasjonalt program som skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge ved hjelp av målrettede tiltak i hele helse- og omsorgstjenesten. Programmet er opprettet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og viderefører arbeidet som ble startet under pasientsikkerhetskampanjen ved samme navn (2011-2013).

Programmet har tre, overordnede målsettinger:

  • Redusere pasientskader.
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet.
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helse- og omsorgstjenesten.

 

Det handler om å forhindre at pasienter skades. God pasientsikkerhet innebærer å lære av uønskede hendelser og aktivt forebygge at de gjentar seg. Alle helseforetak i Norge har kartlagt pasientskader siden 2010. Kartleggingen er gjennomført etter en standardisert prosedyre for journalundersøkelse, Global Trigger Tool (GTT). Alle foretak benytter samme metode, men resultatene kan ikke benyttes for å sammenligne foretak eller sykehus. Hensikten er å skape et grunnlag for forbedring over tid ved hvert enkelt foretak eller sykehus. I tillegg kan dataene brukes til å beregne et nasjonalt estimat over hvor mange pasienter som skades i forbindelse med behandling ved norske sykehus. 

Målingene av pasientsikkerhetskultur gjenspeiler ansattes opplevelse av åpenhet og at pasientsikkerhet prioriteres i rutiner og adferd, og ledelsens involvering og innsats for å forebygge uønskede hendelser. Undersøkelsen stiller for eksempel spørsmål om man opplever at enheten håndterer risiko på en betryggende måte.  Eksempler på utsagn som besvares er: “Her blir medisinske feil håndtert riktig”, “Mine forslag om sikkerhet ville bli behandlet om jeg la dem fram for ledelsen” og “Her er det lett for ansatte å spørre når det er noe de ikke forstår“. 

Les mer om programmet her:

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender

Project period

2015-2019
Department

Financing

The Norwegian Directorate of Health

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR