• Bokmål
  • English

Nettstedskart

iStøtet - IT-støtte for synshemmede eldre

iStøtet - IT-støtte for synshemmede eldre

Overordnet mål En senior mann og en senior kvinne holder hver sin smarttelefon

Det overordnede målet for prosjektet er å øke mulighetene for sosial kontakt og deltakelse for synshemmede eldre via smartteknologi (smarttelefon og nettbrett), og dermed bidra til å forebygge ensomhet hos personer i målgruppen. Dette skal gjøres gjennom fokus på tre hovedproblemstillinger: 

1) Hvordan nå synshemmede eldre som opplever ensomhet

2) Hvordan sikre god opplæring i bruk av IKT med vekt på smarttelefon

3) Hvordan organisere veiledning og støtte etter opplæring 

Prosjektrapporter og film 

I 2019 ble det utarbeidet en kort informasjonsfilm om nytten og gleden ved å kunne bruke smarttelefon for synshemmede eldre (se youtube film fra prosjektet). Vi håper filmen både kan inspirere og motivere synshemmede eldre til å søke IKT-opplæring, og aktuelle hjelpere til å motivere til og gi IKT-opplæring og støtte. 

Arbeidet og resultatene fra 2019 er beskrevet i iStøtet-prosjektrapport for 2019 (pdf)

Arbeidet og reslutatene fra 2020 er beskrevet i iStøtet-prosjektrapport for 2020 (pdf)

IT-Support for synshemmede 

Høsten 2019 etablerte iStøtet prosjektet en sentral telefontjeneste hvor synshemmede og deres støttepersoner kunne ringe for å få svar på spørsmål omkring bruk av smartteknologi. Med støtte fra Helsedirektoratet ble denne telefontjenesten videreført i 2020, og fra 18 mai 2020 ble denne tjenesten slått sammen med Smartja gratis brukerstøtte til synshemmede i regi av MediaLT og med støtte fra Stiftelsen Dam. 

I 2020-21 arbeider iStøtet prosjektet spesielt med følgende delmål

Mål 1: Gjennom samarbeid med Norges Blindeforbund sine fylkeslag i Vestfold og Telemark skal det arbeides med å få flere kommuner i disse fylkene til å gjennomføre en-til-en undervisning i bruk av smartteknologi for eldre synshemmede i tråd med Voksenopplæringsloven.

Mål 2: For å sikre at synshemmede eldre skal klare å bruke smartteknologi i etterkant av gjennomført kommunal opplæring er det nødvendig med oppfølging og støtte i etterkant. I utvalgte kommuner i Vestfold og Telemark skal det derfor arbeides med å organisere et lokal støttesystem som skal fungere i kombinasjon med en sentral IT-støttetjeneste med eksperter på bruk av smarttelefon for synshemmede. Målet er at lokale hjelpere skal bidra med hjelp til å motta hjelp slik de sammen kan løse evt. utfordringer som oppstår.

Mål 3: Prosjektet skal videreutvikle en modell (skissert i prosjektrapporten fra 2019 og oppdatert i 2020) for opplæring og støtte til synshemmede eldre. Målet med dette er å bidra til å forbedre det kommunale opplæringstilbudet for synshemmede eldre innen smartteknologi, i tråd med dagens lovkrav. I dette arbeidet vil vi søke samarbeid og innspill fra andre nasjonale fagmiljøer. 

Mål 4: Lage mer informasjonsmateriell for å 1) motivere synshemmede og deres nærpersoner til å ta i bruk smartteknologi og 2) motivere synskontakter, ansatte i Voksenopplæringa, Velferdsteknologikoordinator og kommunens ledelse og tillitsvalgte til å oppfordre synshemmede eldre til å oppsøke kurs om dette og til å sikre opplæring i tråd med lovkrav.

Bakgrunn

Mange eldre får redusert syn. Det kan føre til nedsatt bevegelsesfrihet, redusert mulighet til deltakelse i sosiale sammenhenger og isolasjon. Forekomsten av å føle seg ensom er vesentlig høyere blant personer med nedsatt syn enn i den generelle befolkningen. Undersøkelser har vist at for personer med nedsatt syn kan det å delta på digitale arenaer være ekstra viktig. Dette krever god opplæring og støtte.

Blinde og sterkt svaksynte kan benytte vanlige smarttelefoner ved å aktivere funksjonalitet under telefonens innstillinger som gir et mer talebasert grensesnitt, forstørring og endrede kontraster. Telefonen vil da oppføre seg litt annerledes, og man må bruke andre kommandoer enn det seende vanligvis gjør. Det gjør at det er vanskelig eller umulig for synshemmede å følge ordinær opplæring. Dette er også teknikker som pårørende og andre i hjemmemiljøet har lite kunnskap om. Derfor er det viktig å motivere synshemmede eldre til å delta i tilrettelagt undervisning. Norges Blindeforbund tilbyr kurs i bruk av smarttelefon på sine syn- og mestringssentre. Kommuner tilbyr slik undervisning i varierende grad.  

I tidligere prosjekter [1,2] har vi vist at synshemmede eldre har et stort behov for lett tilgjengelig teknologihjelp og oppfølging i etterkant av kurs/opplæring, men at det kan være vanskelig å få hjelp til dette fra pårørende og andre i nærmiljøet. Det er derfor behov for en it-støtte-tjeneste med spisskompetanse på synshemmedes bruk av smarttelefon. 

Tidligere prosjekter om mestring av smarttelefon for synshemmede eldre: 

[1] Fuglerud KS, Chan R, Sørli HT. EziSmart - verktøy for mestring og sosial samhandling mellom synshemmede eldre, pårørende og andre. Norsk Regnesentral; 2018. (NR-rapport)

[2] Fuglerud KS, Sørli T, Karine I, Ottem L. EziSmart videreføring: Sosial kontakt for synshemmede eldre gjennom mestring av smarttelefon. Norsk Regnesentral; 2019 (NR-Rapport)

 

 

Project period

mai 2019 - april 2021
Department

Financing

Prosjektet har fått tilskudd fra Helsedirektoratets program for "Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre"

Partners

Norges Blindeforbund er prosjekteier

Norsk Regnesentral har prosjektledelse

iStøtet-prosjektet samarbeider med prosjektet Digitale synshemmede eldre om å gi opplæring i bruk av Zoom.
Prosjektet har også pilotert IT-støtte til synshemmede. Brukerstøtte til synshemmede er nå et tilbud gjennom SmartHjelp prosjektet som støttes av Stiftelsen Dam og ledes av MediaLT

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR