• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Risikostyring for ikke-finansielle selskaper

Risikostyring for ikke-finansielle selskaper

Produksjonsbedrifter er utsatt for mange ulike typer risikofaktorer: Salgsvolumer endrer seg over tid, valutakurser, rentenivå og priser på råvarer og ferdig produkt svinger og energikostnader er volatile. Til sammen kan dette gi store svingninger i resultatregnskap og balanse. Tradisjonelt har bedrifter enten forholdt seg til forventningsverdier for risikofaktorene, og dermed ignorert risikoen, eller man har sett på ”worstcase”-scenarier.

NR har i stedet laget en statistisk modell som beskriver hvordan hver av risikofaktorene vil utvikle seg fremover i tid og hvordan de samvarierer. Basert på denne vil en få hele sannsynlighetsfordelingen til det økonomiske resultatet på et gitt tidspunkt i framtiden og ikke bare kun en enkelt prognose. Med et slikt verktøy vil det for eksempel være enkelt å gjøre sensitivitetsanalyser og studier av ulike sikringsstrategier. En vil også lett kunne identifisere hvor mye hver enkelt risikofaktor bidrar til svingninger i resultatet. Dette vil derfor være et svært nyttig beslutningsverktøy.

Foto: photos.com

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR