• Bokmål
  • English

Nettstedskart

VisitorEngagement

VisitorEngagement

Prosjektet VisitorEngagement utviklet et innovativt system for observasjon av hva som engasjerer besøkende i vitensentre og museer. Systemet har to hovedkomponenter:

  1. en datainnsamlings- og tolkningskomponent av data fra sensorer og kameraer og
  2. en metodekomponent med modellering av disse dataene. Resultatene fra systemet er besøksobservasjoner og tall for hva som engasjerer besøkende.

Dernest er resultatene (output) et datamateriale som vitensenteret selv og deres partnere for eksempel skoler kan bruke i vitenformidling, til å videreutvikle installasjoner, og til å måle endringer over tid. Datainnsamlingskomponenten bruker kameraer og sensorer. Systemet vil bli designet slik at det monitorerer besøk uten å forstyrre de besøkende mens de er inne i viten- eller utstillingssenteret.

Systemet vil ha en modul hvor besøkende selv svarer på hva som var engasjerende opplevelser i et besøk. Systemet vil videre kunne kjenne igjen ansiktsuttrykk og bio-fysiologiske reaksjoner. En algoritme bearbeider disse dataene og setter dem sammen med den besøkendes egen vurdering til selve opplevelsen fra så-kalte exit-surveys.

VisitorEngagement vil i formidlingssammenheng brukes sammen med skoler for å lage et tilpasset opplegg for besøk. Dataene fra besøket forteller om hvor engasjerte en gruppe besøkende var der og da, og data innsamlet blant de samme besøkende en tid etterpå fortelle hvilken grad besøket hadde en inspirasjonseffekt.

VisitorEngagement vil bli implementert som en del av Expologys system XMS (som er et innholdssystem for bl.a. vitensentre).  Prosjektet skal gjennomføre forskning i skjæringspunktet mellom systematiske studier i vitensentre, sensor-teknologi, psyko-fysiologiske reaksjoner og affective computing'. Det planlegges brukerstudier hos deltagende partnere i vitensentrene Norsk Teknisk Museum, Engineerium og Norsk Maritimt Museum der metodikken i VisitorEngagement prøves ut.

Populærvitenskapelig sammendrag

Vitensentre og museer skal være et møtested der barn, unge og voksne blant annet kan utforske matematikk, naturvitenskap, teknologi og historie gjennom egenaktivitet og i aktivt fellesskap med andre. Hva er det som engasjerer besøkende? I dag finnes det ikke gode målinger for dette. Man teller gjerne besøkende, men det er ikke utviklet datainnsamlingsmetoder som forteller hva besøkende faktisk gjør, og heller ikke metoder som knytter sammen informasjon om besøkendes adferd med den subjektive opplevelsen.

Prosjektet VISITOR ENGAGEMENT skal utvikle et innovativt system som måler hva som engasjerer besøkende i vitensentre. Hovedmålet med VISITOR ENGAGEMENT er å måle engasjement,brukeropplevelse og læringsopplevelse i vitensentre og museum. Dette skal gjøres ved hjelp av sensor- og kamerateknologi, måling av brukeradferd og ved korte spørreundersøkelser. Ved sensorteknologi kan man observere uten å lagre personinformasjon og uten at brukeren forstyrres, og disse dataene gir verdifull informasjon når de legges inn XMS (Exhibition Management System), den tekniske plattform og driftssystemet til utstillinger utviklet av Expology AS.

Resultatene fra VISITOR ENGAGEMENT er besøksobservasjoner og tall for hva som engasjerer besøkende. I prosjektet skal begrepet engasjement gjøres målbart. Dette vil redusere behovet for spørreskjemaer og tradisjonelle brukerundersøkelser i vitensentre og museum. Det er en rekke alternative som kan benyttes. Vi vil derfor først evaluere kameraer og sensorer med vekt på det teknisk for å avdekke hvilke av disse som gir stabile data. Prosjektet vil også utvikle metrikker for sammenstilling av bio-fysiologiske data og subjektive data. Personvernet vil ivaretas når personopplysninger brukes.

Vi vil gjennomføre case studier hos Norsk Teknisk Museum, Norsk Maritimt Museum og Aker Solutions Engineerium. Dette er hensiktsmessig for å validere systemet og dokumentere resultater. Prosjektet har valgt installasjonene «Energitivoli - Solcelle» hos Norsk Teknisk Museum, «Sjøens Motorvei» i den nyåpnete utstillingen «Norge er havet» i Norsk Maritimt Museum og «eQuiz» hos Engineerium som forskningsobjekter i første evalueringsrunde.

Prosjektet har utviklet en klassifisering for installasjoner: «VISITOR ENGAGEMENT Installation Profile», kort: VEI-profile. Denne profilen beskriver styrkeforholdet til ulike parametere som påvirker engasjementet i en installasjon, og brukes til å kunne systematisk gjøre endringer i installasjoner slik at opplevelsen blir bedre for besøkende og gir bedre engasjement. VEI-profilen består av enkelt-dimensjonene «konkurranse», «narrativ», «interaksjon», «fysisk aktivitet», «styringsgrad for besøkende» og «sosial dimensjon».   

Firmaet Expology er prosjekteier. Expology vil utvide sin tekniske plattform XMS med en modul for VISTOR ENGAGEMENT. Andre deltakere er Norsk Teknisk Museum, Norsk Maritimt Museum og Engineerium. Disse vitensentrene og museene vil delta i testene og valideringen av de nye løsningene. Norsk Regnesentral (NR) leder prosjektet. NR skal utvikle metodikk for å kombinerer subjektive og objektive data samlet inn ved bruk av VISITOR ENGAGEMENT. NR vil være ansvarlig for sensorteknologi, for datamodellering, og for å validere systemet. Intermedia / Institutt for pedagogikk v/ UiO vil observere besøkende og følge noen av disse opp i vitenskapelige studier.
 

Publications

 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR