• Bokmål
  • English

Sitemap

Inkluderende arbeidsliv – barrierer og muligheter for økt arbeidsinkludering av synshemmede

Inkluderende arbeidsliv – barrierer og muligheter for økt arbeidsinkludering av synshemmede

Reading glasses on a laptop computer

Det overordnede målet med dette forskningsprosjektet er å bidra til økt arbeidsdeltakelse og mindre diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse generelt, og synshemmede spesielt. 

For å oppnå dette har prosjektet flere delmål: Vil vil å øke kunnskapsgrunnlaget om hva som skal til for at norsk arbeidsliv skal kunne oppfylle mål/krav om universell utforming og sikre rimelig tilrettelegging for synshemmede. Videre legger vi vekt på å formidle denne kunnskapen til arbeidsgivere, beslutningstakere og potensielle arbeidstakere. Et annet viktig delmål er å finne ut hvordan arbeidsgivere best kan påvirkes til å bevege seg i riktig retning. Arbeidet fokuserer på de teknologiske aspektene i arbeidslivet, men det vil også være naturlig å se på relaterte tema, som støtte gjennom det offentlige, organisering av arbeidsoppgavene, opplæring og informasjons- og holdningsskapende tiltak.

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekstBakgrunn for prosjektet er anbefalinger i en rapport som kom ut i 2019 fra FNs komite som overvåker CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). De norske myndighetene rådes her til å rette oppmerksomheten på bærekraftsmål 8, Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Herunder faller også delmål 8.5, som dreier seg om «full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne». Komiteen råder spesifikt å jobbe med blant annet disse punktene:

  • Å redusere fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet og styrke reguleringer mot diskriminerende praksis, inkludert manglende eller mangelfull tilrettelegging.
  • Å innføre krav om universell utforming av fysisk arbeidsmiljø og IKT-verktøy.

Prosjektet vil være et bidrag for å imøtekomme disse anbefalingene.

Det kan forøvrig også relateres til to tidligere forskningsprosjekt knyttet til prosjektgruppen, NRs IKT i synshemmedes arbeidsliv og Mangfold på arbeidsplassen til Norce Research. Her kom det frem at teknologi har både positive og negative aspekter for arbeidstakere med nedsatt syn, men de negative aspektene dominerer opplevelsene for mange.

Siste prosjektnytt

Prosjektdeltakerne har samlet og vurdert litteratur vedrørende teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet. Se rapporten under publikasjoner på prosjektsiden.

Forfatterne skriver:

Updated date: Friday, April 23, 2021 - 11:39

Vi har lansert en video som informerer om arbeidssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne. Konklusjonen fra forskningen er at kravet til universell utforming av IKT også bør gjelde arbeidslivet. Du kan se videoen på YouTube eller her:

Updated date: Thursday, April 22, 2021 - 10:23

Vi har laget en kortpresentasjon av prosjektet, med en oppsummering av vår tidligere forskning.

Updated date: Monday, September 28, 2020 - 16:02

Publications

Fuglerud, Kristin Skeide; Fyhn, Tonje; Halbach, Till; Kjæret, Kristin; Olsen, Terje André. Teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet: Kunnskapsoppsummering. Norsk Regnesentral, Oslo. (ISBN 978-82-539-0564-8) pp 40. 2021. Les rapporten

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR