• Bokmål
  • English

Sitemap

Tema: Transport og logistikk

Tema: Transport og logistikk

NR har flere prosjekter knyttet til transport og logistikk. Vi har for eksempel utviklet metoder for å beregne trafikkvolum på veiene og passasjerprognoser for kollektivtrafikken, i begge tilfeller basert på ufullstendige tellinger. Noen av prosjektene er relatert til trafikk og luftforurensning, som blant annet er brukt til å tallfeste og påvise effekten av salting. I andre prosjekter har vi sett på distribusjon av varer, som å beregne prognoser for optimal leveranse av blader og aviser til ulike forhandlere i Norge. Felles for disse anvendelsene er at metodikken NR bruker tar hensyn til systematiske mønstre over tid, som for eksempel at passasjertrafikk typisk er preget av sesong-, ukes-, døgn- og timesvariasjoner.

Utvalgte prosjekter:

I dette prosjektet for Ruter AS har NR utviklet en metode som estimerer antall passasjerer som går på og av enhver trikkeholdeplass og linje i Oslo, basert på passasjertellinger for noen av trikketurene.
Vi har jobbet med trafikkmodellering i flere år i samarbeid med ulike offentlige myndigheter, for eksempel estimering av det årlige totale trafikkvolumet, basert på noen få tellinger i løpet av året.
Bompenger er typisk basert på fysiske bomstasjoner. Bomstasjoner i fremtiden vil trolig basere seg på GPS posisjonering eller såkalt GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Vi utvikler algoritmer som sikrer korrekt betaling av ulike varianter av toll- og betalingsregimer.
Operative sanntidsdata for reisetid i trafikken utarbeides i dag av Statens vegvesen for utvalgte strekninger i Norge. Dataene er basert på kjøretøyregistreringer gjennom AutoPASS-systemet. Dette systemet gir gode data, men det er dyrt både med hensyn til anskaffelse og implementering. Det er derfor ønskelig å undersøke om det finnes rimeligere løsninger som virker tilfredsstillende.
NR har analysert virkningen av en støvdemping ved hjelp av en magnesiumklorid-oppløsning på veien. For å estimere effekten av salting, må vi korrigere for alle andre effekter som kan påvirke luftkvaliteten, som for eksempel nedbør og vindforhold.
Den norske avisen Dagbladet blir solgt daglig hos tusenvis av utsalgssteder. På forhånd er det vanskelig å fastslå det nøyaktige antall aviser som vil bli solgt. Vi har utviklet en modell for forventet antall salg hver utsalgssted.

 

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR